คอลัมน์ “มีปัญหาอ๊ะเปล่า” นิตยสาร “ธรรมดี(ออนไลน์)”
 
หมวดความรัก
 
หมวดปัญหาครอบครัวและปัญหาทั่วไป
 
หมวดข้อคิด(อ่านก่อนจะสายเกินไป)
 
หมวดการพัฒนาตนเอง
 
หมวดโรคภัยไข้เจ็บ
 
หมวดปัญหาการตั้งครรภ์ขณะไม่พร้อม
 
หมวดการบริหารจัดการการเงินส่วนบุคคล
 
หมวดปัญหาการรักษาศีล