สินค้า/บริการ
 
การบรรยายหัวข้อ "ใช้ชีวิตที่เหลืออย่างไรดี"

ระยะเวลา : 1-3 ชั่วโมง 


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม : อายุ 15 ปีขึ้นไป สามารถฟังและ
เข้าใจภาษาไทยได้

เนื้อหา
: เน้นการปลูกฝังความมีหิริโอตตัปปะ (ความละอายต่อบาปและความเกรงกลัวต่อผลของบาปกรรม) 
และความไม่ประมาท 
ส่งเสริมให้ผู้ฟังได้ค้นพบศักยภาพที่แท้จริงของตนเอง เชื่อมั่นในการทำความดี 
เลือกวิถีทางในการใช้ชีวิตที่เหลือของตนเองให้ดีขึ้น 


สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจ
ะได้รับเข้าใจในเหตุผลของศีลมากขึ้น เข้าใจว่าทำไมเราจึงควรรักษาศีล5 ให้ได้เป็นอย่างน้อยทีสุด
เชื่อมั่นว่าตนเองจะสามารถรักษาศีล5 ได้แม้จะอยู่ในสังคมยุคปัจจุบันก็ตาม 
และเกิดความเต็มใจที่จะดำเนินชีวิตให้อยู่ในกรอบของศีลในตลอดทั้งชีวิตที่เหลือ
รู้จักและเข้าใจในอกุศลกรรมบท 10 มากขึ้น 
รู้จักนำหลักอริยสัจ4 มาใช้ในชีิวิตประจำวัน
รู้จักชื่อหมวดธรรมะที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตเบื้องต้น (เช่น บุญกิริยาวัตถุ10 , กาลามสูตร) เพื่อไปศึกษาต่อเพิ่มเติมและนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน 
รู้จักรับฟังและคัดกรองความรู้ทางธรรมที่จะได้รับจากหลากหลายแห่งในภายภาคหน้า 
แ่ยกแยะได้อะไรคือความเห็น อะไรคือข้อเท็จจริง ไม่หลงเชื่ออะไรโดยง่ายเกินไป 
เพิ่มสติ ลดอคติที่อาจมีอยู่ในใจ เห็นโทษของการผูกโกรธไม่ให้อภัย
มีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนรอบคอบยิ่งขึ้น 

สนใจติดต่อหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่ Contact me (มุมขวาบน)
หรือส่งอีเมลล์มาที่ contact@poptiluck.com ได้เลยนะคะ จะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุดค่ะ
(สำหรับหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ เร็วๆ นี้นะคะ ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ)

______________________________________________________
vvv ความรูัสึกของผู้ที่เคยเข้าร่วมรับฟังการอบรม vvv
 zzzz.PNG (186 KB)เปิดอ่านแล้ว : 633

<< Back